Podmínky užívání webu iniciativahlavak.sinch.cz a rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch

 

Aktualizováno 25.04.2023 

Web iniciativahlavak.sinch.cz a rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch zahrnuje síť webových stránek (souhrnně jako „webové stránky“, „stránky“, „stránka“ nebo „rozhraní“). Podmínky užívaní v tomto dokumentu se týkají celého rozhraní včetně podstránek. 

 

1. Ochrana osobních údajů

 

Správcem osobních údajů shromážděných při používaní webu iniciativahlavak.sinch.cz a rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch je Iniciativa Hlavák, z.s., IČO 17930405 se sídlem Mezibranská 1523/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 77113.

 

Používání webových stránek podléhá Zásadám ochrany osobních údajů Iniciativy Hlavák, z.s. (www.iniciativahlavak.cz/gdpr). V případě, že stránky obsahují další samostatná ustanovení o ochraně osobních údajů, pak podléhá použití těchto stránek těmto dodatečným ustanovením. 

 

Iniciativa Hlavák, z.s. jakožto Správce osobních údajů ve smyslu GDPR nakládá s osobními údaji obezřetně a s náležitou péčí. Iniciativa Hlavák respektuje soukromí všech jednotlivců včetně zaměstnanců, dobrovolníků, členů, uchazečů o zaměstnání, dodavatelů, partnerů, uprchlíků či migrantů jakožto klientů Iniciativy Hlavák apod. Osobní údaje těchto Subjektů shromažďujeme v souladu s našimi hodnotami, s platnou legislativou a s respektem k právu na soukromí.

 

Při shromažďování, zpracování nebo ukládání osobních údajů Iniciativa Hlavák:

      Shromažďuje pouze takové údaje, které jsou přiměřené a nezbytně nutné pro vykonávání daného účelu, za kterým jsou shromažďovány,

      Jedná transparentně vůči Subjektům, jejichž data jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány,

      Vždy získá souhlas od daného jednotlivce k shromažďování, zpracování a ukládání jeho*jejích osobních údajů v souladu s platnou legislativou,

      Udržuje osobní údaje aktuální, opravuje nepřesné informace na vyžádání daného Subjektu a respektuje individuální práva jednotlivce na ochranu jeho osobních údajů ve smyslu GDPR,

      Ukládá osobní údaje bezpečným způsobem na zabezpečeném úložišti.

 

Iniciativa Hlavák naopak při shromažďování, zpracování nebo ukládání osobních údajů:

      Neuchovává osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k dosažení účelu, za kterým byly dané osobní údaje shromážděny, nebo než je nutné ke splnění specifických právních požadavků na Iniciativu v kontextu její činnosti,

      Nevynáší osobní údaje mimo České republiky jakožto země, ve které jsou shromažďovány,

      Nepoužívá osobní údaje způsobem a pro účely jiné, než by Subjekty údajů přiměřeně očekávali. 

2. Úprava podmínek

 

Tyto podmínky podléhají pravidelné revizi a aktualizaci. Datum poslední aktualizace je uvedeno v horní části dokumentu. Je vaší povinností jakožto uživatele rozhraní tento dokument pravidelně kontrolovat a seznamovat se s případnými změnami. Vaše používání webových stránek znamená, že jste si vědomi jakýchkoli změn těchto podmínek a souhlasíte s nimi.

 

3. Rozsah námi prováděného zpracování osobních údajů na webu iniciativahlavak.sinch.cz a v rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch

 

Rozsah tvých osobních dat, která budeme zpracovávat, záleží na tom, které naše služby se rozhodneš využívat a jaká zvolíš jejich nastavení. Ke zpracování tvých dat dochází v následujících situacích:

 

4. Dobrovolnost poskytnutí údajů

 

 

5. Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů

 

Právním základem pro shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů Iniciativou Hlavák může být:

 

6. Zpracovatel osobních údajů

 

Při naší činnosti využíváme služeb třetích stran (našich partnerů), které nám pomáhají řádně fungovat a umožňují nám zajišťovat kvalitní služby. Jedná se zejména o partnery poskytující technické zázemí našim službám, případně specializované služby, které potřebujeme zajišťovat externě. Tito zpracovatelé (respektive jejich kategorie) mohou mít při splnění zákonných či smluvních podmínek přístup k tvým údajům, a to tehdy, je-li jejich poskytnutí nezbytné pro plnění závazků, které jsme si smluvili. Ke zpracování údajů těmito subjekty dochází pouze v minimálním nutném rozsahu ve vztahu k účelu, pro který jsou údaje poskytnuty.

 

Při sdílení libovolných osobních údajů dbá Iniciativa Hlavák na to, aby tak bylo činěno pouze s organizacemi, které dodržují právní předpisy při nakládání s osobními údaji podobným způsobem, jako Iniciativa Hlavák.

 

Zpracovatelem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch je společnost Sinch, z.s., IČO 24274330, se sídlem na adrese Zdiměřická 1427/9, 149 00 Praha 4 jakožto provozovatel aplikace Sinch, rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch a webu iniciativahlavak.sinch.cz. 

7. Tvoje práva a jejich uplatňování

 

Tvoje práva upravuje platná legislativa. Svoje práva na ochranu svých osobních údajů můžeš kdykoliv uplatnit. Práva vyplývající ze vztahu mezi tebou a Iniciativou Hlavák si můžeš uplatnit prostřednictvím e-mailu se žádostí zaslaného na adresu gdpr@iniciativahlavak.cz.

 

Ve vztahu ke svým osobním údajům můžeš uplatnit následující práva:

 

Pokud si přeješ, aby tvoje osobní údaje byly smazány, můžeš o toto požádat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@iniciativahlavak.cz. Iniciativa Hlavák podnikne přiměřené kroky k vyhovění žádosti v souladu s požadavky právních předpisů.

Jestliže nějaké osobní údaje shromážděné Iniciativou Hlavák již nejsou potřebné k žádnému účelu a Iniciativa není ze zákona povinna je uchovávat, budou tyto údaje smazány, zničeny nebo trvale anonymizovány.

 

Všechny žádosti o uplatnění práva na ochranu osobních údajů budou posouzeny a odpověď ti bude poskytnuta vzhledem na povahu žádosti do 15 pracovních dnů, pokud zákon nestanoví jinou lhůtu. 

 

Iniciativa Hlavák nemusí za určitých okolností žádosti vyhovět, a to zejména pokud Iniciativa potřebuje informace nadále uchovávat pro účely plnění zákonných povinností apod. Tuto skutečnost ti Iniciativa sdělí při odpovědi na žádost.

 

Je důležité, abychom věděli, kdo práva uplatňuje a co bychom měli udělat – proto můžeme požadovat ověření identifikačních údajů, aby bylo možné žádostem vyhovět. Nechceme, aby se údaje dostaly do nepovolených rukou.

 

Věříme, že dokážeme jakékoli tvoje dotazy či žádosti k tvé spokojenost rychle vyřešit. I tak máš právo podat případnou stížnost proti našemu zpracování k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty a info najdeš na www.uoou.cz. 

8. Nastavení cookies

 

Cookies jsou malé datové soubory ukládané naším webem na tvůj disk, které obsahují data související s prohlížením našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu, načítání obsahu přizpůsobeného tvým preferencím apod. Cookies zpracováváme na základě tvého souhlasu, který uděluješ prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokud nebudeš chtít, aby náš web cookies ukládal a využíval, můžeš to zakázat několika kliknutími.

 

Jak změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči naleznete na následujících odkazech:

 

9. Zásady mailingu

 

Pokud se zaregistruješ do našeho rozhraní Iniciativa Hlavák OnSinch nebo využiješ rozhraní k registraci na směnu, dobrovolnickou aktivitu či jinou akci, můžeme tě v budoucnu příležitostně oslovit prostřednictvím mailu s nabídkou obdobných služeb/akcí. Takový postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti. Pokud si takové maily nebudeš už přát do budoucna dostávat, stačí provést odhlášení odběru kliknutím na odkaz v doručené zprávě.

 

Co se týče newsletteru, lze ho přihlašovat a odhlašovat v nastavení tvého profilu. Přihlášením odběru newsletteru vyjadřuješ svůj souhlas se zasíláním novinek na svůj e-mail. Odběr můžeš kromě nastavení profilu odhlásit též kliknutím na link v doručené zprávě. Po odhlášení odběru ukončíme zpracování tvých osobních údajů za účelem zasílání novinek.

 

Jakékoli dotazy týkající se mailingu s tebou vyřešíme na info@iniciativahlavak.cz.

 

10. Platnost těchto zásad

 

Je možné, že v budoucnu budeme v souvislosti s rozšiřováním a vylepšováním našich služeb muset provést úpravy a dílčí změny těchto zásad. O všem podstatném tě budeme vhodným způsobem informovat, doporučujeme přesto sledovat případné změny těchto zásad.

 

Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 25.04.2023.